Vietnamese English

Tin tức

Điều lệ hoạt động Công ty CP LICOGI 10: Nội dung Điều lệ năm 2021
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2021:  File  Nội dung biên bản Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021: File  Nội dung Nghị quyết 
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên:  File Nội dung tài liệu Đại hội  Tờ trình Danh mục tài sản thanh lý:  File Nội ...
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến: File  Nội dung hướng dẫn
1. Thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: File Nội dung thông báo 2. Sơ yếu lý lịch ứng tuyển ...
 1. Báo cáo Hội đồng quản trị:  File Nội dung báo cáo  2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: File  Nội dung báo cáo ...
  Nghị quyết họp HĐQT: V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo chốt danh sách cổ ...
– Nghị quyết triệu tập ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020  – Quy chế ĐHĐCĐ năm 2020 – Báo cáo HĐQT Công ...
Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 theo file đính kèm NQ Triệu tập ...
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Dự báo thời tiết

Thứ năm, 26/05/2022

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 1
  • 10
  • 14
  • 143.967