Vietnamese English

Ban lãnh đạo

          Trải qua nhiều nhiệm kỳ với nhiều thay đổi về yếu tố con người. Đến nay, Ban Lãnh đạo hiện hành của Công ty CP LICOGI 10 gồm:

 

       BAN LÃNH ĐẠO

  Hội đồng quản trị

      1. Ông : Nguyễn Danh Quân   –  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

       2. Ông: Phạm Tuấn Hạnh         Chức vụ: Thành viên  HĐQT

     3. Ông: Trần Việt Anh              –  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 Ban Tổng giám đốc Công ty

       1. Ông : Trần Việt Anh – Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

       2. Ông: Nguyễn Quang Nông – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

       3. Ông: Phạm Văn Hậu – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

       4. Ông: Lương Quốc Hưng – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

  Ban kiểm soát

       1. Bà: Lê Thị Thanh Nội                – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

       2. Ông: Lương Văn Bẩy                – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

       3. Ông: Đoàn Ngọc Anh                –  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

  

Dự báo thời tiết

Thứ bảy, 13/07/2024

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 9
  • 71
  • 267.455