Vietnamese English

Ban lãnh đạo

          Trải qua nhiều nhiệm kỳ với nhiều thay đổi về yếu tố con người. Đến nay, Ban Lãnh đạo hiện hành của Công ty CP LICOGI 10 gồm:

 

       BAN LÃNH ĐẠO

  Hội đồng quản trị

      1. Ông : Nguyễn Danh Quân   –  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

       2. Ông: Nguyễn Quốc Tuấn      Chức vụ: Thành viên  HĐQT

     3. Ông: Trần Việt Anh            –  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 Ban giám đốc Công ty

       1. Ông : Trần Việt Anh – Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

       2. Ông: Lê Văn Chinh – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

       3. Ông: Nguyễn Quang Nông – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

  Ban kiểm soát

       1. Ông: Ngô Văn Sửu               – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

       2. Ông: Tạ Văn Luận                – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

       3. Ông: Đoàn Ngọc Anh           –  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

  

Dự báo thời tiết

Thứ bảy, 08/05/2021

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 11
  • 43
  • 110.688