Vietnamese English

THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: File Nội dung thông báo

2. Sơ yếu lý lịch ứng tuyển Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: File Sơ yếu lý lịch

Dự báo thời tiết

Thứ sáu, 28/01/2022

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 1
  • 19
  • 133.659