Vietnamese English

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 1. Báo cáo Hội đồng quản trị:  File Nội dung báo cáo

 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: File  Nội dung báo cáo

 3. Tờ trình về việc báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021: File Nội dung tờ trình

 4. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị  và Ban kiểm soát: File Nội dung tờ trình

 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021: File Nội dung tờ trình

 6. Báo của Ban kiểm soát Công ty: File  Nội dung báo cáo

 7. Tờ trình thông qua danh sách lựa chon công ty kiểm toán độc lập: File Nội dung tờ trình

 8. Tờ trình thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng: File Nội dung tờ trình   

 9. Quy chế làm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: File  Nội dung quy chế

10. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: File Nội dung Quy chế

11. Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ năm 2021-2026: File Nội dung tờ trình

Dự báo thời tiết

Thứ sáu, 28/01/2022

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

  • 0
  • 1
  • 19
  • 133.659