Vietnamese English

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: File  Nội dung báo cáo
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: File Nội dung báo cáo
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát : File Nội dung báo cáo
 4. Báo cáo tài chính kế toán đã kiểm toán: File Nội dung báo cáo
 5. Tờ trình thông qua báo cáo TCKT năm 2021: File Nội dung tờ trình
 6. Tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022: File Nội dung tờ trình 
 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022: File Nội dung tờ trình 
 8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022: File Nội dung tờ trình
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: File Nội dung tờ trình
 10. Tờ trình thanh lý TSCĐ năm 2022: File Nội dung tờ trình
 11. Danh mục báo cáo việc thanh lý tài sản năm 2021: File Báo cáo danh mục thanh lý TSCĐ

Dự báo thời tiết

Thứ tư, 30/11/2022

link wrong !!!
link wrong !!!

Thông kê truy cập

 • 1
 • 6
 • 25
 • 164.397